Informacje ogólne

Czas pracy przedszkola Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00
Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30 (dzieci spożywające śniadanie w przedszkolu) do godz. 9.00 (dzieci spożywające śniadanie w domu). Wprowadzamy dziecko do sali informując nauczyciela, odbieramy za wiedzą nauczyciela.
W godzinach 8.00-13.00 przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Nieobecność dziecka Nieobecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza zgłoszoną nieobecność całodniową i odliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej.
Obecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza korzystanie przez dziecko ze wszystkich zadeklarowanych posiłków dziennych.
Spóźnienie dziecka do przedszkola /dziecko przyjdzie po godz. 9.00/ należy zgłosić telefonicznie SMS najpóźniej do godz. 8.00 Macierzysz – P. Teresy Furmańczuk tel.792 514 106 Ołtarzew – P. Magdalena Kacperska Tel. 504 047 426
Brak zgłoszenia spóźnienia powoduje nie uwzględnienie dziecka w całodziennym wyżywieniu
Dni wolne w roku przedszkolnym 2020/2021 11.11 (Dzień Niepodległości)
25.12 (Boże Narodzenie)
01.01 (Nowy Rok) 06.01 (Święto Trzech Króli)
5.04 (Poniedziałek Wielkanocny)
3.05 (Święto Konstytucji 3 Maja)
3.06 (Boże Ciało)
Dni dyżuru opiekuńczego 24.12 w godz. 7-13 (Wigilia)
28-30.12 w godz. 7-17 (zimowa przerwa świąteczna)
31.12 godz. 7-13 (Sylwester)
4.06 godz. 7-17 (piątek po Bożym Ciele)
Kontakt P. Magdalena Kacperska – w sprawach organizacyjnych i finansowych /tel. 504 047 426/ P. Teresa Furmańczuk – w sprawach związanych z żywieniem /tel. 792 514 106/
Koszty pobytu w przedszkolu Pobyt dziecka w godz. 8.00-13.00 jest bezpłatny. Pobyt dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym w godz. 7.00-17.00 jest bezpłatny.
Pobyt dziecka w godzinach 7.00-8.00 oraz 13.00-17.00 jest płatny 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Koszty wyżywienia 8.30 Śniadanie – 2 zł
10.00 Dzienna porcja owocowa – 1 zł
12.00 Drugie danie – 6 zł
14.30 Pierwsze danie obiadowe – 3 zł
16.00 Podwieczorek – 2 zł
              Opłata przedszkolna Rozliczenie płatności następować będzie po skończonym miesiącu tj. pierwsza płatność będzie wyliczona po zakończeniu września z uwzględnieniem faktycznych obecności dziecka. Wyjątek będzie stanowił miesiąc grudzień, za który płatność należy uiścić do 31.12.2020r.
Wysokość miesięcznej opłaty przedszkolnej ze szczegółowym rozliczeniem jest przesyłana sms do 5 dnia miesiąca następnego na wskazany przez rodzica numer telefonu lub adres e-mail.
Nieobecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza zgłoszoną nieobecność całodniową i odliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej.
Obecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza korzystanie przez dziecko ze wszystkich zadeklarowanych posiłków dziennych oraz naliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej
Rodzic jest zobowiązany do zdeklarowania ilości godzin dziennego pobytu dziecka. Na podstawie deklaracji następuje naliczenie ilości godzin podlegająca rozliczeniu z uwzględnieniem odliczeń za godziny nieobecności dziecka w przedszkolu.
Termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca.
Dokonanie opłaty po terminie powoduje utratę prawa do odliczeń.
Rada Rodziców Składka na Grupową Radę Rodziców jest dobrowolna.
Wysokość składki rodzice deklarują samodzielnie, uwzględniając bieżące potrzeby grupy wynikające z realizacji założonych celów edukacyjno-wychowawczych