STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA POD MODRZEWIEM” W MACIERZYSZU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Publiczne Przedszkole „Akademia Pod Modrzewiem” w Macierzyszu zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Przedszkole publiczne:

a) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

b) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

c) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Macierzyszu przy ul. Sochaczewskiej 89a, 05-850 Ożarów Mazowiecki;

4. Przedszkole może używać logo, pieczęci i stempla posługując się nazwą całościową lub skrótem.

§ 2

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

3. Zadania i kompetencje organu sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.

§ 3

Podstawą prawną działalności przedszkola w szczególności są:

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 4 grudnia 2015r. r. /Dz. U. z 2015r poz.2156 ze zm./

2) Ustawa Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm./

3) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – /Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm./

4) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez Publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – /Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz.997 ze zm./

5) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – /DZ.U. z 2003 Nr 6 poz. 69 ze zm./

6) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1489 ze zm./

7) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – /Dz. U. z 2009, Nr 89 , poz. 730 ze zm./

8) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych – /Dz. U. z 2004 Nr 26, poz. 232 ze zm./

9) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, lub integracyjnych – /Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1490 ze zm./

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz 1942)

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

Celem Przedszkola jest opieka, wychowanie i uczenie dzieci w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa, z poszanowaniem faktu, że każde dziecko jest niepowtarzalną osobowością i posiada prawo do indywidualnego rozwoju. Ponadto celem Przedszkola jest także zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

a) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b) buduje system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, potrafiły zgodnie się bawić i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

c) kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d) rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f) troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h) wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i) kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawę patriotyczną;

j) zapewnienia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

k) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

l) zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

m) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;

n) zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

o) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;

p) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej;

q) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności;

r) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci;

s) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;

t) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki;

u) przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowane-go procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę zaspokajania potrzeb dziecka tj. aktywności i indywidualizacji.

§ 5

Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej, zgodnie z wolą rodziców.

§ 6

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,

c) stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,

d) współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.