Aktualności
Aktualności

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA POD MODRZEWIEM”

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

1. Do Publicznego Przedszkola      „Akademia Pod Modrzewiem” przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie      Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

2. Rodzice dzieci uczęszczających      już do przedszkola/oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny      (2017/2018) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym      przedszkolu/oddziale w terminie do      10 marca 2017 r.

 

3. Pierwszy etap postępowania      rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych      szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z następującymi :kryteriami ustawowymi

-        wielodzietność rodziny kandydata;

-        niepełnosprawność kandydata;

-        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne. Dla potrzeb rekrutacji każdemu z tych kryteriów nadano wartość 60 pkt.

 

4. Dokumenty potwierdzające      spełnianie kryteriów ustawowych:

 

-        Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

-        Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948);

-        Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;

-        Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

 

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, pod uwagę brane są , liczby punktów i dokumenty niezbędne do ich określenia w .tzw. stowarzyszeniowe kryteria rekrutacjidrugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Dziecko   objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

-   dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach   podstawowych, zamieszkujących w obwodzie danej szkoły, do której kandydat   ubiega się o przyjęcie.

30

Wniosek   o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

2

Dziecko,   którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują/studiują w systemie dziennym

15

Dokument   poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów):   zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny   wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em   lub Urzędem Skarbowym, itp./ zaświadczenie z uczelni zawierające   informację o stacjonarnym systemie studiów

3

Rodzeństwo   dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu

12

Oświadczenie   rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego   rodzeństwa dziecka w danym przedszkolu

4

Dziecko,   którego rodzice mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i rozliczają   podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym jako mieszkańcy Gminy

 

Dziecko, którego rodzice mieszkają   na terenie Macierzysza i rozliczają podatek dochodowy jako mieszkańcy   Macierzysza

10

 

 

 

5

Oświadczenie   o odprowadzaniu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego odpowiedniego   dla Gminy Ożarów Mazowiecki jako mieszkaniec gminy (od każdego   z rodziców)

5

Trudna   sytuacja losowa rodziny (uzależnienie, nieuleczalna choroba)

6

Dokument   potwierdzający trudną sytuację rodziny: zaświadczenie lekarskie, itp.

6

Dochód   na członka rodziny (liczony w oparciu o kwotę, o której mowa w art.   5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz.   U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.):

- mniejszy lub równy 50% kwoty

- przekraczający 50% a mniejszy lub równy 100%

- przekraczający 100% a mniejszy lub równy 150%

- przekraczający 150% a mniejszy lub równy 200%

- przekraczający 200%

 

 

 

 

4

3

2

1

0

Oświadczenie   o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz   wysokości dochodu w rodzinie, będącej podstawą do wyliczenia wysokości   dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

6. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego). Rodzic składa wniosek do każdego ze wskazanych przedszkoli.

 

7. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

8. Harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” na rok szkolny 2017/2018:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Przyjmowanie   deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

1 – 10 marca

2.

Złożenie   wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi   spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu   rekrutacyjnym

1-31 marca

3.

Weryfikacja   przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających   spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu   rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej   czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia   2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

3-14 kwietnia

4.

Podanie   do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia

5.

Potwierdzenie   przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21-27 kwietnia

6.

Podanie   do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28  wietnia

 

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzica kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

10. Uzasadnienie sporządzane jest w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

12. Dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 11, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

13. Druk wniosku o przyjęcie do przedszkola, oświadczeń i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do pobrania w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” www.akademiapodmodrzewiem.pl

 

14. Informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w przedszkolu lub pod numerem telefonu 504 047 426

 

15. Dokumenty do pobrania

A. Wniosek o przyjęcie dziecka

B. Zaświadczenie o zatrudnieniu

C. Oświadczenie opiekuna

D. Potwierdzenie uczęszczania do przedszkola / dla dzieci zakwalifikowanych/

E. Deklaracja kontynuacji /dla dzieci uczęszczających/