Aktualności

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Rodzice,

W roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” w Macierzyszu będą uczęszczać trzy grupy przedszkolne:

 1. „Biedronki” 3-latki
 2. „Jeżyki” 4-latki
 3. „Sówki” 5-latki

W roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” w Ołtarzewie będzie uczęszczać siedem grup przedszkolnych:

 1. „Motylki” 3-latki
 2. „Pszczółki” 3-latki
 3. „Świetliki” 3-latki
 4. „Wiewiórki” 4-latki
 5. „Liski” 4-latki
 6. „Skowronki” 5-latki
 7. „Słowiki” 5-latki /czasowo do dnia 4.10 grupa przeniesiona do przedszkola w Macierzyszu

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pod Modzrewiem”

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (czwarta aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola.
 2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic, decydując się na przyprowadzenie dziecka do Przedszkola, jest obowiązany wypełnić odpowiednie oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 niniejszej procedury.
 4. Procedura dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków przedszkola.

§ 2

Przyprowadzanie, odbiór dzieci

 1. Przedszkole pracuje zgodnie z arkuszem organizacji pracy, natomiast oddziały dla dzieci czynne są godzinach od 7.00 do 17.00. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego przyprowadzanie dzieci odbywa się do godziny 9.00, a odbiór od 13.00. Przybycie dziecka po godzinie 9.00 lub odbiór przed godziną 13.00 wymaga uzgodnienia z wyznaczonym pracownikiem przedszkola. Wejście do Przedszkola sygnalizuje się dzwonkiem lub domofonem.
 2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- ZAŁĄCZNIK NR 3.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko do przedszkola zobowiązane są mieć zasłonięte usta i nos oraz dokonać po wejściu do placówki dezynfekcji rąk.
 4. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
 5. Na terenie przedszkola dziecku może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła.
 6. Przed wejściem dziecka na teren przedszkola wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury. Jeżeli jest ona wyższa niż 37,5 C dziecko powinno pozostać pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych.
 7. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do wyznaczonej sali, po uprzednim przebraniu dziecka w szatni tj. zdjęciu odzieży wierzchniej i zmianie butów.
 8. W szatni osoby przyprowadzające i odbierające dziecko są zobowiązane do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m co oznacza możliwość przebywania równocześnie następującej liczby osób dorosłych:

-) Macierzysz szatnia na parterze – 4 osoby

-) Macierzysz szatnia na piętrze – 6 osób

-) Ołtarzew – 12 osób

 • Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka rodzic lub opiekun zobowiązany jest zachować rygor czasowy tj. minimalizować czas pobytu w szatni.
 • Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych wskazującymi na infekcję lub chorobę zakaźną
 • Nauczyciel dba o to by dziecko po wejściu do sali przedszkolnej dokładnie umyło ręce.
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka później, dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka zaleca kontakt z lekarzem i prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 • W przypadku skierowania dziecka do domu na skutek stwierdzenia temperatury powyżej 37,5° lub objawów wskazujących na infekcję lub chorobę zakaźną możliwe jest przyprowadzenie ponowne dziecka po upływie 48 godz.

§ 3

Sposób organizowania zajęć

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w oddziałach dzieci zbliżonych wiekowo, w których liczba dzieci nie przekracza maksymalnie 25 osób.
 2. Zgodnie z zaleceniami GIS minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 15 m² , bez  wliczania pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 3. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 4. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do oddziału w miarę możliwości przypisani są na Ci sami opiekunowie.
 5. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie dystans społeczny min 1,5m.
 6. Dzieci z najmłodszych oddziałów będą miały organizowane leżakowanie z zachowaniem zasad dystansu społecznego 1,5m.
 7. Zajęcia w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.
 8. Z sal, w których przebywają dzieci, usunięte są zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń i patogenów.
 9. Zabrania się przynoszenia zabawek i innych przedmiotów przez dzieci z domu z wyjątkiem ubrania zastępczego w szczelnie zapakowanym worku. Wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym.
 10. Nauczyciele i opiekunowie pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają zabawkę dezynfekcji.
 11. Nauczyciele przede wszystkim będą pełnić funkcje opiekuńcze, istnieje możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
 12. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie ogrodu przedszkolnego. W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw dla każdego oddziału. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału w wydzielonej strefie.
 13. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw pracownik przedszkola musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu.
 14. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 15. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę , w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
 16. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach, każda z grup osobno w swojej sali.


§ 4

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

2. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń.

3. Woźna oddziałowa obowiązana jest do przeprowadzenia przed i po posiłku dezynfekcji powierzchni stolików.

4. Nauczyciele, co najmniej raz, dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zabaw w ogrodzie przedszkolnym. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często.

6. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki, stację sanitarno-epidemiologiczną.

8. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel, pracownik przedszkola lub dziecko musi być natychmiast odizolowane do odrębnego pomieszczenia lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m. odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie należy poinformować rodzica lub opiekuna w celu pilnego odebrania z placówki oraz dyrektora przedszkola.

§ 5

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie przedszkola.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ani personelem. Posiłki wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i roznoszone do sal przez pracowników obsługi.
 3. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 4. Pracownicy kuchni:
 5. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 6. Myją ręce zgodnie z instrukcją:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  1. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  1. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  1. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  1. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  1. po skorzystaniu z toalety,
  1. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  1. po jedzeniu, piciu;
 7. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, pracownik zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną i przyłbice, produkty pozostawiane są na stoliku przed wejściem (od zaplecza) do przedszkola aby nie kontaktować się z dostawcami.
 8. Wyrzucają rękawiczki/myją ręce i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.
 9. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.
 10. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają.

§6

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice/opiekunowie zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i oddają wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica – załącznik nr
 2. Rodzice/opiekunowie nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 4. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Rodzice/opiekunowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.
 7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia o stanie zdrowia dziecka po upływie max. 12 godz. od momentu odesłania do domu dziecka z podwyższoną temperaturą oraz objawami wskazującymi na infekcję lub chorobę zakaźną.

§ 8

Pozostałe regulacje

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola rodzice i dzieci zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.
 2. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową przedszkola.
 3. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe.
 5. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
 6. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do bezwzględnego do jej stosowania i przestrzegania.