Ramowy rozkład dnia Sówek

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci / do 8.00 odbywa się w grupie łączonej, w sali „Jeżyków”/ ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)praca indywidualna z dziećmiprace porządkowe w sali,
8.00-8.20 Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne, zabawy integrujące grupę
8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
8.30-9.00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;
9.30-9.45 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/
9.45-10.00 Owoc – wdrażanie zasad zdrowego odżywiania
10.00 – 11.00 Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczycielazabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,spacery, wycieczki, obserwacje przyrodniczezachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnychw sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.
11.00 – 11.30 Zajęcia edukacyjne dodatkowe wg tygodniowego planu
11.30-12.30 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/
12.30- 13.00 Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia
13.00 – 13.15 Relaksacja przy muzyce, w tym muzyce poważnej. Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.
13.15 – 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne, utrwalenie piosenek i wierszyków, ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Zajęcia dodatkowe wg planu tygodniowego.
13.45 – 14.30 Zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu
14.30 – 15.00 Pierwsze danie obiadowe – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
15.00– 16.00 Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki: w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,,gry i zabawy dydaktycznepodsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dniaprace porządkowe.
16.00– 16.15 Podwieczorek
16.15– 17.00 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/