Aktualności
Roczny plan pracy

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU AKADEMIA POD MODRZEWIEM

 

 

1) Zadanie szczegółowe: Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju celem                      jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola.

 

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Obserwacja dzieci w czasie samodzielnych zabaw i podczas   zajęć organizowanych z całą grupą.

cały rok

Wychowawcy grup

 

 

 

Założenie „Kart obserwacji dziecka” w celu prowadzenia   diagnozy w grupie I,II,III

wrzesień, prowadzenie na bieżąco

Wychowawcy grup

Gr. I - początkowa (10/2014) końcowa (4/2014)

Gr. II początkowa (10/2014) końcowa (4/2014)Gr. III –   początkowa (10/2014) końcowa (4/2014)

Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi,   wnioski z obserwacji, wzajemna wymiana doświadczeń.

Cały rok wg potrzeb

Wychowawcy grup

 

Organizacja dni otwartych dla rodziców.

Jeden raz w miesiącu

Wychowawcy grup

Organizują nauczycielki prowadzące grupę

Zebrania z rodzicami

Wrzesień, luty

Wychowawcy grup, Dyrektor placówki

IX – organizacyjne

X – po wykonanej diagnozie

IV - po wykonanej diagnozie

Oddziaływanie na rodziców poprzez:

- kącik informacyjny

- pedagogizację

- zajęcia otwarte dla rodziców

Cały rok

Wychowawcy grup

Zajęcia otwarte dwa razy w roku /XI, III/

Współpraca z psychologiem na terenie placówki. Zachęcanie   do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez psychologa

Cały rok

Psycholog – Renata Juszczyńska

IX - Zapoznanie nauczycieli z harmonogramem warsztatów   psychologicznych

 

 

 2)Zadanie szczegółowe: Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej.

 

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Zapoznanie dzieci z historią Macierzysza i najbliższej   okolicy

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Poznanie własnej wsi, miejsc charakterystycznych,   instytucji lokalnych poprzez organizowanie wycieczek

Cały rok

Wychowawcy grup

Odwiedzane miejsca:

-) Park w Macierzyszu

-) Biblioteka w Ożarowie Maz.

-) Szkoła Podstawowa w Ożarowie Maz.

-) Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

-) Cmentarz wojenny    i historyczna radiostacja transatlantycka w Starych Babicach

-) Muzeum Puszczy Kampinoskiej

-) Centrum Kultury Błonie

Poznawanie warunków życia i pracy naszych przodków:

- utworzenie kącika historycznego,

- oglądanie starych fotografii,

- spotkanie z babcią i dziadkiem

styczeń

Wychowawcy grup

Organizacja spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka

Poznanie kultury, tradycji regionu poprzez uczestnictwo w   obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami:

- Andrzejki

- Mikołaj, święta Bożego Narodzenia,

- Powitanie wiosny

- Wielkanoc

- Noc Świętojańska

Listopad, grudzień, marzec, kwiecień, czerwiec

Wychowawcy grup

Organizacja wspólnych przedsięwzięć przedszkolnych

Nauka piosenek ludowych

Cały rok

Wychowawcy grup

Zdzisław Wachnik

 

Nauka tańców regionalnych

Cały rok

Wychowawcy grup

Zdzisław Wachnik

 

Zapoznanie dzieci z zarysem mapy Polski oraz symbolami   narodowymi – godło, flaga, hymn.

maj

Wychowawcy grup

Organizacja tygodnia patriotycznego

Udział w koncertach powstańczych  „Po 63 dniach” w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego –   montaż słowno-muzyczny

październik

Elżbieta Bacińska,

Magdalena Kacperska

Zdzisław Wachnik

Koncert we współpracy z Fundacją Ave Patria w Ożarowie   Maz.

Organizacja uroczystości oficjalnego otwarcia Publicznego   Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” połączone z nadaniem imienia

Wrzesień /23.09.2016/

Zdzisław Wachnik – oprawa muzyczna

Wychowawcy grup – przygotowanie dzieci

 

Realizacja programu „80 dni dookoła świata”

Cały rok – raz w miesiącu

Agata Chruścińska

Izabela Muszyńska

 

Nauka pieśni patriotycznych podczas zajęć umuzykalniających

Wrzesień, listopad, maj

Zdzisław Wachnik

Wychowawcy grup

Prezentacja pieśni podczas spotkań z rodzicami

 

3) Zadanie szczegółowe: Kształtowanie właściwych postaw moralno-                                           społecznych.

 

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Kontynuacja założeń programu wychowawczego przedszkola

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Realizacja założeń kodeksu zachowań przedszkolaka –   systemu jednolitych wymagań w grupach

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Sporządzenie kontraktów grupowych

Wrzesień

Wychowawcy grup

Konsekwencja przestrzegania zasad panujących w grupie –   cały rok

Wyrabianie nawyków kulturalnych, prawidłowego zachowywania   się poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

Cały rok

Wychowawcy grup

Organizacja swobodnych zajęć stolikowych

Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie wobec dorosłych i   rówieśników

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Realizacja projektu „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Cały rok

Wychowawcy grup

Zaangażowanie rodziców w czytanie dla grupy, organizacja   autorskich programów czytelniczych

Organizacja II Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego

luty

Wychowawcy grup

 

Organizacja grup warsztatowych dla dzieci nieśmiałych,   nadpobudliwych oraz mających kłopoty z koncentracją uwagi

Cały rok

Psycholog –Renata Juszczyńska

 

 

Organizacja doradztwa psychologiczno-pedagogicznego oraz   szkoleń dla rodziców

Cały rok

Psycholog –Renata Juszczyńska

 

 

Wyrabiane nawyków właściwego zachowania się

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Troska o bezpieczeństwo swoje i innych

Cały rok

Wychowawcy grup

 

 

4) Zadanie szczegółowe: Troska o zdrowie dziecka.

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu.

według możliwości pogodowych

Wychowawcy grup

 

Przeprowadzenie ćwiczeń gimnastycznych na sali   gimnastycznej.

dwa razy w tygodniu

Małgorzata Tulkis oraz wychowawcy grup

Wdrażanie dzieci do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej

Dbanie o właściwy stan sanitarny placówki.

Na bieżąco

Dyrektor przedszkola oraz wszyscy pracownicy

 

Zapoznanie dzieci (lub przypomnienie) z budynkiem   przedszkolnym oraz zasadami bezpiecznego poruszania się i zachowania w   pomieszczeniach i na ogrodzie przedszkolnym

Wrzesień

Cały rok

 

Wychowawcy grup

 

Wdrażanie do samoobsługi:

- korzystanie z toalety,

- mycie rąk,

- ubieranie się,

- jedzenie, posługiwanie się sztućcami.

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Spotkanie z pielęgniarką w przedszkolu

Według potrzeb

Małgorzata Bożyk

 

Uświadamianie dzieciom, co sprzyja, a co szkodzi zdrowiu

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Przezwyciężanie uprzedzeń żywieniowych również w ramach   programu „Kuchcikowo – zawsze zdrowo”

Cały rok – raz w miesiącu

Magdalena Kacperska

Paulina Marczak

 

Codzienne spożywanie owoców, świeżych tłoczonych soków   owocowych, koktajli mleczno-owocowych oraz świeżych musów.

Cały rok

Teresa Furmańczuk

 

Codzienny przegląd urządzeń i sprzętów na placu zabaw pod   kątem bezpieczeństwa

Cały rok

Leszek Drzewiński

Elżbieta Bacińska

Magdalena Kacperska

Teresa Furmańczuk

 

Organizacja zajęć „Dziecięcy aerobik”

Cały rok – jeden raz w tygodniu

Izabela Muszyńska

Violetta Wagner

 

Organizacja corocznej olimpiady sportowej

Maj

Małgorzata Tulkis

Wychowawcy grup

 

 

 5) Zadanie szczegółowe: Przygotowanie do nauki czytania, pisania,   rozwijanie myślenia matematycznego.

 

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Umieszczenie nazw imion dzieci w sali, szafkach i   łazience. Wdrażanie do czytania globalnego swoich imion

Wrzesień

Wychowawcy grupy

 

Umieszczenie w salach łatwych napisów do globalnego   odczytywania: sala, okno, lala, tor, klocki itp.

Wrzesień

Wychowawcy grupy III

 

Wysłuchiwanie sylab i ich miejsca w wyrazach

Cały rok

Wychowawcy grupy II,    III

 

Wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie łatwych   fonetycznie wyrazów.

Cały rok

Wychowawcy grupy III

 

Z chętnymi dziećmi odczytywanie łatwych wyrazów

Cały rok

Wychowawcy grupy III

 

Kolorowanie ograniczonych powierzchni

Cały rok

Wychowawcy grupy I, II, III

 

Kreślenie znaków i kształtów literopodobnych

Cały rok

Wychowawcy grupy II, III

 

 

Kalkowanie

Cały rok

Wychowawcy grupy II, III

 

Wodzenie ręką po śladzie

Cały rok

Wychowawcy grupy II, III

 

Kształtowanie pojęć matematycznych:

położenie przedmiotów w przestrzeni, określanie kierunków,   określanie wielkości przedmiotów i ich ciężaru, wyodrębnianie zbiorów   przedmiotów, kształtowanie pojęcia liczby elementów zbioru

Cały rok

Wychowawcy grupy

 

Udział dzieci w eksperymentach i doświadczeniach

Cały rok

Wychowawcy grupy

 

Tworzenie ciągów przedmiotów wg określonych rytmów

Cały rok

Wychowawcy grupy

 

Wprowadzanie zasad gier stolikowych, zastosowanie w grach

Cały rok

Wychowawcy grupy

 

Systematyczne prowadzenie zajęć zintegrowanych

Cały rok

Wychowawcy grupy

Wg planów miesięcznych

 

6) Zadanie szczegółowe: Kształtowanie postaw proekologicznych.

 

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin   poprze pogadanki, podawanie przykładów właściwych zachowań korzystając z   literatury dziecięcej.

Cały rok

Wychowawcy grupy

 

Udział w akcji „Sadzenie drzewa”

Wrzesień

Wychowawcy grup, Rada Rodziców

Podczas uroczystości oficjalnego otwarcia przedszkola jako   publicznego

Obserwacja przyrody wycieczki, wyjścia w pole, na łąkę, do   lasu.

Cały rok

Wychowawcy grupy

 

Utrzymywanie porządku w kącikach i sali

Cały rok

Wychowawcy grupy

 

Realizacja programu „O czym szumią modrzewie”

Cały rok

Raz w miesiącu

Anna Ciechomska

Violetta Wagner

Zdobywanie sprawności zuchowych

Segregacja odpadów, Realizacja konkursu „Ekoludek”

Marzec

Anna Ciechomska

 

 

 

7) Zadanie szczegółowe: Uroczystości przedszkolne.

 

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Pasowanie na przedszkolaka

Październik

Wychowawcy grupy

Gr. I

Jesienne spotkania

Październik

Wychowawcy grupy

Gr. II, Gr. III

Andrzejki

Listopad

Wychowawcy grupy

 

Mikołajki,

Grudzień

Wychowawcy grupy

Występ kadry przedszkolnej

Wigilia grupowa

Grudzień

Wychowawcy grupy

 

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

Wychowawcy grupy

 

Bal przebierańców

luty

Wychowawcy grupy

 

Powitanie wiosny

Marzec

Wychowawcy grupy

 

Spotkanie Wielkanocne

Kwiecień

Wychowawcy grupy

 

Festyn rodzinny

Maj

Wychowawcy grupy

 

Zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

Wychowawcy grupy

 

 

 8) Zadanie szczegółowe: Współpraca z rodzicami.

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Organizowanie zebrań rodziców

Wrzesień, październik, kwiecień

Dyrektor

 

Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne

Zgodnie z planem uroczystości

Wychowawcy grup

 

Angażowanie rodziców do prac na rzecz przedszkola

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Mała galeria” wystawka prac dzieci

Cały rok

Wychowawcy grup

 

Organizacja doradztwa dla rodziców: pedagog, psycholog,   logopeda

Cały rok

Renata Juszczyńska

Agnieszka Gola

Małgorzata Tulkis

 

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców

Listopad, marzec

Wychowawcy grup

 

 

9) Zadanie szczegółowe: Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

               DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI O REALIZACJI

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Ożarowie Mazowieckim

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

 

Współpraca z Biblioteką Szkolną i gminną w Ożarowie   Mazowieckim

Cały rok

Wychowawcy grup

Dyrektor

Warsztaty czytelnicze na terenie Biblioteki Publicznej

Zapoznanie dzieci z instytucjami lokalnymi:

- Ośrodek Zdrowia,

- Straż Pożarna,