Aktualności
Statut Przedszkola

 

STATUT

PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA

„AKADEMIA  POD  MODRZEWIEM”  W  MACIERZYSZU

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Publiczne Przedszkole „Akademia Pod Modrzewiem” w Macierzyszu zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

 

2. Przedszkole publiczne:

 

a) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 

b) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

 

c) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 

d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

 

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Macierzyszu przy ul. Sochaczewskiej 89a, 05-850 Ożarów Mazowiecki;

 

4. Przedszkole może używać logo, pieczęci i stempla posługując się nazwą całościową lub skrótem.

 

§ 2

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

3. Zadania i kompetencje organu sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.

 

§ 3

Podstawą prawną działalności przedszkola w szczególności są:

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 4 grudnia 2015r. r. /Dz. U. z 2015r poz.2156 ze zm./

2) Ustawa Karta Nauczyciela  /Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm./

3) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - /Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm./

4) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez Publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - /Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz.997 ze zm./

5) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - /DZ.U. z 2003 Nr 6 poz. 69 ze zm./

6) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1489 ze zm./

7) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - /Dz. U. z 2009, Nr 89 , poz. 730 ze zm./

8) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych - /Dz. U. z 2004 Nr 26, poz. 232 ze zm./

9) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, lub integracyjnych - /Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1490 ze zm./

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz 1942)

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

Celem Przedszkola jest opieka, wychowanie i uczenie dzieci w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa, z poszanowaniem faktu, że każde dziecko jest niepowtarzalną osobowością i posiada prawo do indywidualnego rozwoju. Ponadto celem Przedszkola jest także zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

a) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b) buduje system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, potrafiły zgodnie się bawić i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

c) kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d) rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f) troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h) wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i) kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawę patriotyczną;

j) zapewnienia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

k) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

l) zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

m) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;

n) zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

o) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;

p) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej;

q) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności;

r) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci;

s) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;

t) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki;

u) przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowane-go procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę zaspokajania potrzeb dziecka tj. aktywności i indywidualizacji.

 

§ 5

 

Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej, zgodnie z wolą rodziców.

 

 

 

§ 6

 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,

 

c) stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,

 

d) współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

 

 

 

§ 7

 

1. W ramach posiadanych możliwości w przedszkolu organizuje i udziela się wychowankom i ich rodzinom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

 

a) diagnozowanie środowiska wychowanków,

 

b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,

 

c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 

d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

e) wspieranie dziecka uzdolnionego,

 

f) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo - dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.

 

g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców, wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

 

h) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, utrudniające sprostanie tym wymaganiom,

 

i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 

j) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 

2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 

a) Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

 

b) Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:

 

  • obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
  • indywidualnej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
  • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych,
  • logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym
  • porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
  • działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół.

 

5. Do zadań nauczycieli tworzących pomoc psychologiczno – pedagogiczną należy w szczególności:

 

a) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, w tym:

 

  • rozpoznawanie niepowodzeń szkolnych,
  • rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się na pierwszym etapie edukacyjnym,
  • rozpoznawania i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.

 

b) Określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

 

c) Dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, stosownie do potrzeb oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy.

 

d) Planowanie działań wychowawczych i opiekuńczych w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 

e) Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

 

f) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

g) Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

 

h) Współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

6. Zadania, o których mowa, realizowane są we współpracy z :

 

a) rodzicami,

 

b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 

c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

 

d) innymi przedszkolami,

 

e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 

a) rodziców,

 

b) nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

 

c) specjalisty,

 

d) poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w przedszkolu w formie:

 

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 

b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

 

9. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

 

10. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

11. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore mogą być przyjęte do oddziału ogólnodostępnego przedszkola.

 

12. Przedszkole, po otrzymaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia dzieciom:

 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 

b) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające proces edukacji w miarę możliwości finansowych przedszkola,

 

c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

 

d) indywidualne zajęcia specjalistyczne wspomagające proces edukacji w wymiarze określonym przez organ prowadzący,

 

e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym

 

 


Rozdział III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 

 

§ 8

 

1. Organami Przedszkola są:

 

a) Organ Prowadzący – Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia,

 

b) Dyrektor Przedszkola,

 

c) Rada Rodziców,

 

d) Rada Przedszkola

 

 

 

§ 9

 

Organ Prowadzący

 

1. Organ prowadzący przedszkole jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.

 

2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez organ prowadzący. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 

3. Organ Prowadzący jest odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność koncentrując się na:

 

a) określaniu strategii rozwoju Przedszkola.

 

b) tworzeniu dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

 

c) zapewnieniu organizacyjnych i finansowych warunków dla funkcjonowania Przedszkola,

 

d) podejmowaniu ostatecznych decyzji finansowych i personalnych oraz kluczowych decyzji związanych z bieżącą działalnością Przedszkola,

 

e) ustalaniu budżetu Przedszkola, poprzez planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

f) ustalaniu wysokości stawki żywieniowej,

 

g) ustalaniu wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia wykonujących swoje obowiązki w Przedszkolu,

 

h) zawieraniu i rozwiązywaniu umów z pracownikami,

 

i) udzielaniu nagród i kar pracownikom,

 

j) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;

 

k) kontroli nad dysponowaniem środkami finansowymi Przedszkola,

 

l) zawieraniu i rozwiązywaniu umów z prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

m) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu kierownik przekazuje organowi prowadzącemu),

 

n) wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

 

a) współpraca z rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;

 

b) opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

 

c) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 

d) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;

 

e) prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

f) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, oraz wykonywania innych zadań statutowych.

 

g) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

4. Liczbę nauczycieli i obsługi w oddziale co roku zatwierdza Organ Prowadzący

 

5. Osoba prowadząca placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W takim przypadku jest ona zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, jednostkę samorządu terytorialnego, która dokonała wpisu do ewidencji oraz gminę, na terenie której jest położona placówka.

 

§ 10

 

Dyrektor Przedszkola

 

1. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:

 

a) kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola,

 

b) reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,

 

c) nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Przedszkola,

 

d) dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola w ramach ustalonych limitów i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 

e) zawieranie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i Przedszkola,

 

f) zawieranie umów ubezpieczenia NNW wychowanków Przedszkola,

 

g) wspieranie sprawnej komunikacji pomiędzy organami Przedszkola,

 

h) prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

i) opracowywanie rocznego planu pracy,

 

j) przygotowywanie po konsultacji z Radą Rodziców harmonogramu świąt i uroczystości oraz rytmu pracy w danym roku szkolnym,

 

k) koordynowanie współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania,

 

l) organizowanie udziału rodziców w pracy Przedszkola, współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci, wspieranie rodziców w kształceniu się przez całe życie,

 

m) ocenianie jakości pracy nauczycieli,

 

n) przeprowadzenie naboru do Przedszkola,

 

o) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola,

 

p) opracowanie ramowego rozkładu dnia,

 

q) prowadzenie dokumentacji przedszkola,

 

r) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola,

 

s) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.

 

 

 

2. Dyrektora Przedszkola zatrudnia i odwołuje Organ Prowadzący

 

 

 

§ 11

 

Rada Rodziców

 

1. Rada Rodziców liczy 3 osoby, jest organem społecznym przedszkola i stanowią ją rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

2. Głównym celem Rady Rodziców jest organizacja współpracy Przedszkola i rodziców, stworzenie możliwości wspierania Przedszkola przez chętnych rodziców oraz ujednolicanie działań wychowawczych.

 

3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki poprzez: współorganizowanie imprez i świąt przedszkolnych, opiniowanie projektów zmian statutu Przedszkola, przedstawiania wniosków w sprawie planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, zgłaszania wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw Przedszkola do Nauczyciela lub Organu Prowadzącego.

 

4. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

 

5. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

 

6. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.

 

 

 

§ 12

 

Rada Przedszkola

 

1. Organem wspierającym Przedszkole może być Rada Przedszkola.

 

2. Rada Przedszkola powoływana jest na wniosek Rady Rodziców i Nauczyciela.

 

3. Rada Rodziców i Rada Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

4. Rada Przedszkola jest ciałem kolegialnym – najwyższym społecznym organem Przedszkola, powołanym do rozwiązywania jego wewnętrznych problemów,

 

5. W skład Rady Przedszkola wchodzą:

 

a) Rada Rodziców,

 

b) Nauczyciel,

 

c) Przedstawiciel Organu Prowadzącego.

 

6. W obradach Rady Przedszkola mogą brać udział osoby reprezentujące inne organy związane z działalnością przedszkola.

 

7. Prawo zwołania Rady Przedszkola przysługuje Nauczycielowi, Radzie Rodziców, Organowi Prowadzącemu.

 

8. Do kompetencji Rady Przedszkola należy:

 

a) ocena sytuacji Przedszkola,

 

b) występowanie z wnioskami do Organu Prowadzącego oraz nadzoru merytorycznego o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki.

 

 

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 13

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego. Przerwa wakacyjna i zimowa dostosowana jest do specyfiki lokalnych uwarunkowań.

 

2. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola. W arkuszu organizacji określa się w szczególności: czas pracy przedszkola, liczbę pracowników, liczbę dzieci przyjętych do przedszkola.

 

3. Przedszkole jest placówką wielooddziałową. W przedszkolu mogą być tworzone grupy dziecięce mieszane wiekowo, z uwzględnieniem potrzeb dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

4. Grupa nie może przekraczać 25 dzieci.

 

5. Godzina zajęć w Przedszkolu wynosi 60 minut.