Aktualności
Ramowy rozkład dnia

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci / odbywa się w grupie łączonej, w sali „Jeżyków”/

- ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne,   konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)

- praca indywidualna z dziećmi

- prace porządkowe w sali,

8.00-8.20

Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne, zabawy integrujące grupę

8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania   - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

8.30-9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00-9.30

Zajęcia   edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych   opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę   programową;

9.30-10.00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci   /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i   układanek edukacyjnych/

10.00 – 10.15

Owoc – wdrażanie zasad zdrowego odżywiania

10.15 – 11.15

Pobyt na świeżym powietrzu:

- gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela

- zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu   ogrodowego,

- spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

- zachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie   z urządzeń rekreacyjnych

- w sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na   spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.15 – 11.45

Zajęcia  edukacyjne dodatkowe wg tygodniowego planu

11.45-12.00

Przygotowanie   do obiadu

12.00- 12.30

Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym   posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych   potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia

12.30 – 12.45

Mycie ząbków,   przygotowanie do odpoczynku poobiedniego

12.45 – 13.00

Relaksacja przy muzyce,   w tym muzyce poważnej. Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.

13.00 – 14.00

Leżakowanie

14.00 - 14.30

Rozbudzanie dzieci, czynności samoobsługowe

14.30 – 15.00

Pierwsze danie obiadowe - doskonalenie umiejętności   samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się   przy stole.

15.00– 16.00

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

- w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

- praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym,   stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,,

- gry i zabawy dydaktyczne

- podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia

- prace porządkowe.

16.00– 16.15

Podwieczorek 

16.15– 17.00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci   /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i   układanek edukacyjnych/